Obchodní a platební podmínky

1. Úvodní ustanovení

Společnost s ručením omezeným ExperienCZE (s.r.o.) (identifikační číslo: 08750807, dále jen „ExperienCZE“) je tvůrcem a zprostředkovatelem cestovního ruchu pro výlety, exkurze, průvodce, hlídání dětí, pronájem automobilů a další cestovní služby (dále jen „služby“) nabízené smluvními partnery – třetími stranami (dále jen „poskytovatelé služeb“) pro své klienty mimo jiné prostřednictvím webových stránek www.experiencze.eu, www.experiencze.com, www.beer-bike.eu, www.pujcsi.eu včetně všech jazykových verzí (dále jen „web nebo webové stránky“). Služby dostupné na webových stránkách jsou poskytovány našimi partnery a zahrnují smlouvu mezi uživatelem a poskytovatelem služeb, nikoli ExperienCZE. Přestože společnost ExperienCZE vynakládá maximální úsilí, aby zajistila, že na webových stránkách budou používáni renomovaní dodavatelé, nepřijímá však žádnou odpovědnost vyplývající z dodávek těchto partnerů.

2. Uzavření kupní smlouvy

A. ExperienCZE umožňuje svým klientům uzavřít smlouvu o poskytování služeb i se třetími stranami prostřednictvím svých webových stránek a svého rezervačního oddělení.

B. ExperienCZE slouží jako cestovní zprostředkovatel pro tři typy služeb podle použitých způsobů zadávání zakázek:

I. Přímé služby - služby, u kterých může klient uzavřít smlouvu přímo na našich webových stránkách přímo od nás (dále jen „Přímé služby“);

II. Nepřímé služby - služby, které si klient může vybrat na našem webu a jejichž podmínky poskytování jsou stanoveny naším přidruženým partnerem (dále jen „nepřímé služby“);

III. Ostatní služby - služby, které klient specifikuje a souhlasí s podmínkami ExperienCZE bez použití webové stránky (dále jen „Další služby“).

C. Sjednávání přímých služeb klientem od poskytovatele služeb probíhá následujícím způsobem. Klient vybere dané služby na webu a kliknutím na „Zarezervovat!“ odešle žádost o zjištění dostupnosti dané služby v daném termínu. Zástupce ExperienCZE bude kontaktován e-mailem do 48 hodin, a danou rezervaci buď potvrdí, nebo nepotvrdí a nabídne alternativní termín či službu. Pokud není klient ve výše uvedené lhůtě kontaktován, má se za to, že služba není k dispozici. E-mail bude obsahovat dobu platnosti nabídky, podrobnosti o platebních a obchodních podmínkách a podrobnosti o bankovním převodu a instrukce, prostřednictvím které může klient zaplatit za službu, včetně popisu služeb a konečné ceny služeb. Uzavření smlouvy mezi klientem a poskytovatelem služeb o poskytování služeb uvedených v nabídce nastane, když klient zaplatí celou částku rezervovaných služeb prostřednictvím našich webových stránek nebo na webové stránce poskytovatele služeb. Pokud je platba zpracována společností ExperienCZE (nikoli poskytovatelem služeb), klient obdrží do 48 hodin od uzavření smlouvy poukaz potvrzující uzavření a platbu dané smlouvy.

D. Ke sjednávání nepřímých služeb klientem od poskytovatele služeb dochází, když si klient vybere danou službu na našem webu a zaplatí za vybrané služby prostřednictvím stránek našeho affiliate partnera.

E. Smlouvy týkající se ostatních služeb jsou uzavřeny mezi klientem a poskytovatelem služeb přímo prostřednictvím ExperienCZE. Smlouva je uzavřena, když zástupce ExperienCZE obdrží od klienta e-mail nebo dopis (U Školky 12, 326 00 Plzeň, Česká republika), kde klient poskytne výslovný souhlas s nabídkou připravenou společností ExperienCZE a kdy klient zaplatí celou cenu nebo dohodnutý první vklad rezervované služby. Přímé smlouvy lze uzavřít také osobně se zástupcem ExperienCZE, a to buď ústním nebo písemným souhlasem s nabídkou a platbou v hotovosti.

3. Cena a způsob platby

Ceny za služby zobrazené na webových stránkách jsou uvedeny v EUR.

A. Platba bankovním převodem

K platbě použijte bankovní převod. ExperienCZE poskytuje konečnou cenu v EUR nebo v jiné dohodnuté měně v nabídce zaslané zákazníkovi, jak je uvedeno výše. Částka v jiné měně bude stanovena společností ExperienCZE a nemusí nutně odpovídat odhadované ceně služby uvedené na webových stránkách. Platby v EUR a CZK musí být provedeny na níže uvedený bankovní účet u banky Bank Fio (číslo účtu: EUR: 28750807/2010 - IBAN: CZ80 2010 0000 0000 2875 0807 nebo CZK: 87508076/2010 - IBAN: CZ69 2010 0000 0000 8750 8076, SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX, Banka: Fio banka, as, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1). Bankovní poplatky jsou sdíleny oběma stranami, přičemž každá strana platí poplatky své vlastní banky.

B. Hotovostní platby

Pokud je uvedeno, některé služby lze platit v hotovosti. ExperienCZE přijímá hotovostní platby v EUR nebo v jiné měně pouze v případě přímých smluv uzavřených osobně se zástupcem ExperienCZE, pokud bylo dohodnuto předem. Částka, která je vybrána od klienta po uzavření smlouvy, je převedena z EUR na jiné měny směnným kurzem České národní banky platným v den platby.

C. DPH

Ceny zobrazené na webových stránkách jsou variabilní a zahrnují DPH (pokud se na ni vztahuje).

4. Platební podmínky

Pokud není uvedeno jinak, musí klient zaplatit za objednané služby předem, a to následujícím způsobem:

Uzavření smlouvy je podmíněno zaplacením 100% z celkové částky. Pro každou rezervaci vyžaduje ExperienCZE platbu celkové částky nejméně 7 dní před realizací rezervované služby.

5. Manipulační a rezervační poplatky

ExperienCZE si vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek nad celkovou fakturovanou částku (k úhradě platebních a bankovních poplatků). Výše poplatku je vždy oznámena před zaplacením. Manipulační poplatky se nevracejí.

6. Odstoupení od smlouvy, storno poplatky a změna objednaných služeb

Klient může odstoupit zcela nebo částečně ze smlouvy s třetí stranou - poskytovatelem služeb uzavřenou prostřednictvím ExperienCZE, aniž by uvedl důvod, bude mu však účtován storno poplatek, jak je uvedeno níže.

Oznámení o úplném nebo částečném odstoupení od smlouvy (dále jen „odstoupení od smlouvy“) musí klient učinit písemnou formou e-mailem nebo poštou (U Školky 12, 326 00 Plzeň, Česká republika). Závazným datem pro stanovení výše storno poplatku je datum, kdy je oznámení o odstoupení doručeno ExperienCZE nebo poskytovateli služeb. V případě zrušení mohou být účtovány 2 následující typy storno poplatků:

I. Konkrétní storno poplatky. Pokud se na konkrétní službu vztahují zvláštní storna a poplatky, je to vždy uvedeno na webových stránkách. Klientovi bude vždy poskytnuta priorita pro provedením platby.

II. Standardní storno poplatky. Pokud nejsou uvedeny žádné konkrétní storno poplatky, platí standardní storno poplatky. V tomto případě se podle typu služby účtují následující storno poplatky:

Prohlídky, průvodci, instruktoři, jízdné, nabídky:

• 100% z celkové částky, pokud ke zrušení dojde po 12:00 místního času 2 dny před dnem, kdy by měla být služba poskytnuta.

• 50% z celkové částky, pokud ke zrušení dojde po 12:00 místního času 5 až 3 dny před dnem, kdy by měla být služba poskytnuta.

• 10% z celkové částky, pokud ke zrušení dojde po 12:00 místního času 6 až 7 dní před dnem, kdy by měla být služba poskytnuta.

• Storno poplatky se neúčtují, pokud ke zrušení dojde po 12:00 místního času 8 dní a více před dnem zahájení služby.

Kulturní akce, sportovní akce nebo vstupenky vyžadující zakoupení nevratné vstupenky:

100% z celkové částky za službu

Manipulační a rezervační poplatky (pokud existují) se nevracejí.

7. Odpovědnost ExperienCZE

A. ExperienCZE není smluvní stranou smluvního vztahu mezi klientem a poskytovateli služeb.

B. ExperienCZE neodpovídá za škody způsobené klientovi v souvislosti s poskytováním služeb.

C. ExperienCZE nezaručuje pravdivost a úplnost popisu služby a spoléhá se pouze na informace, které poskytovatel služeb poskytl společnosti ExperienCZE.

D. ExperienCZE nezaručuje ani to, že služby budou poskytovány klientovi, ani že služby budou poskytovány ve formě dohodnuté mezi klientem a poskytovateli služeb rezervovanými prostřednictvím webových stránek. ExperienCZE neodpovídá za žádné porušení smlouvy poskytovatelem služeb. Společnost ExperienCZE není povinna poskytovat alternativní služby klientovi, pokud služby nebyly klientovi poskytnuty třetí stranou podle smlouvy.

E. Jakékoli nároky týkající se odpovědnosti za škodu související se službami musí uplatnit klient přímo vůči třetím stranám poskytujícím tyto služby. Na žádost bude ExperienCZE spolupracovat s klientem při řešení případných stížností.

F. Společnost ExperienCZE nenese odpovědnost za obsah nabídek třetích stran poskytujících služby na jejich webových stránkách ani za případné porušení práv třetích stran, k nimž by se tyto strany mohly zavázat prostřednictvím svých nabídek (práva duševního vlastnictví, osobní práva atd.).

G. Společnost ExperienCZE nenese žádnou odpovědnost za vrácení nákladů za služby placené prostřednictvím ExperienCZE poskytovateli služeb.

H. Poskytování služeb se může řídit všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštními podmínkami poskytovatele služeb.

8. Závěrečná ustanovení

A. Tyto obchodní a platební podmínky (dále jen „OPP“). stejně jako vztah mezi klientem a ExperienCZE jsou v souladu s právním řádem České republiky. Uzavřením smlouvy prostřednictvím ExperienCZE klient potvrzuje, že je s těmito OPP obeznámen a souhlasí s nimi.

B. Neplatnost jednotlivých ustanovení v OPP nemá vliv na platnost zbývající části OPP.

9. Zásady ochrany osobních údajů

A. Zásady ochrany osobních údajů v České republice upravuje zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000. V souladu s tímto zákonem dává klient ExperienCZE souhlas s použitím, zpracováním a uložením svých osobních údajů, které byly shromážděny během rezervačního procesu. Zásady ochrany osobních údajů se řídí samostatným dokumentem, který najdete zde.

B. Za určitých podmínek může společnost ExperienCZE předat vaše osobní údaje následujícím třetím stranám: ubytování, které jste si rezervovali, průvodce, průvodce, instruktory, půjčovny aut nebo jiní poskytovatelé služeb, jejichž služby jste si rezervovali. Za účelem dokončení vaší rezervace poskytneme vaše jméno, kontaktní údaje a další relevantní údaje příslušnému poskytovateli, u kterého je rezervace provedena. Poskytneme pouze ty prvky, které jsou potřebné pro zpracování vaší rezervace.

 

Tyto obchodní a platební podmínky jsou platné od 15. března 2020.